Rammer for utlysning av interne prosjektmidler ved Program for utdanningskvalitet UiA 2024

Prosjektmidler lyses ut og skal fordeles på interne prosjekter i Program for utdanningskvalitet (PRUK) i 2024 - 25.

Søknadsfrist er 15. februar 2024.

 

Søknadskriterier:

 • Tiltaket skal fremme utdanningskvalitet.
 • Tiltaket skal være relatert til en av følgende av UiAs strategiske satsinger for utdanning:
  • Sikre at våre studieprogram har høy grad av variert studentaktiv og praksisorientert læring
  • Utvikle nyskapende undervisnings- og vurderingsformer som bidrar til god læring.
 • Tiltaket skal bidra til et godt læringsmiljø
 • Studenter skal involveres i utvikling eller gjennomføring av tiltaket
 • Utdanningstilbudet kan være enten et program eller et enkeltemne.
 • Det kan søkes inntil kr 200 000 per prosjekt. Både vitenskapelig og administrativt ansatte kan søke.

Innhold i søknaden:

 • Om det finnes tilsvarende prosjekter/forskningsaktivitet, beskriv hvordan det vil bygges videre på resultater/erfaringer fra disse.

Detaljer knyttet til søknadsprosessen

 • PRUK-midlene har en felles utlysning, med søknadsfrist 15. februar 2024.
 • Om det er flere institutt eller fakultet som søker sammen, må det fremkomme hvilket fakultet som er «hovedeier».

Beslutning om tildeling fattes av viserektor for utdanning, leder av UiA PULS, utdanningsdirektøren og en studentrepresentant som er foreslått av STA.

Rapportering, virkning og spredning

 • Prosjekter som får støtte må levere framdriftsrapport, regnskap og en sluttrapport.
 • Innhold og produkter fra prosjektet skal fritt kunne deles, gjenbrukes og
 • Søkere som mottar støtte vil kunne bli kontaktet i forbindelse med presentasjon av prosjektet, eksempelvis i forbindelse med fagmøter/seminarer på UiA.
 • Det skal lages en poster eller en kort video på maks 5 minutter som presentasjon av erfaringer fra prosjektarbeidet, for publisering på UiAs nettsider
 • Prosjektet skal presenteres på en workshop for erfaringsdeling

Søknadsfrist: 15. februar 2024 kl 23.59

 

Påmeldingsfrist

Påmeldingsfristen er passert og du kan ikke melde deg på.